www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Protokoll årsmöte 2015

NyheterPosted by Leif Hellsén Wed, November 11, 2015 07:48:26

Protokoll fört vid SGT:s 70:de årsmöte 2015-11-08 på Hotell Scandic Nord i Uppsala.

Antal närvarande: 82 st

1. Mötets öppnande

Ordförande Thure Petersson hälsade de närvarande välkomna till Sällskapets 70:e årsmöte.

Samt speciellt välkommen till Yvonne Mattsson och Bernt Johansson.

2. Parentation

För följande kamrater som avlidit sedan årsmötet 2014 hölls en tyst minut för: Åke Henriksson avled den 13/8 2014, Sven Olausson avled den 9/12 2014, Ole Wackström avled den 8/4 2015, Jimmie Ahrgren avled den 9/6 2015, Mats Wickholm avled den 1/7 2015, Owe Nordqvist avled den 26/8 2015, Carl-Gustav Pedersen avled den 10/9 2015, Arne Hansson Avled den 27/10 2015 och Lars-Erik Lövgren avled den 2/11 2015.

3. Utdelning

Sällskapets standar tilldelades Bengt Jansson, Börje Lindberg, Tell Hermanson och Sten-Åke Johansson.

4. Mötets behöriga utlysande

Kallelse har utsänts till medlemmarna 2015-10-16 vilket godkändes.

5. Val av ordförande för mötet

På förslag av valberedningen valdes Tell Hermanson till ordförande för mötet.

6. Val av sekreterare för mötet

På förslag av valberedningen valdes Bengt Jansson till sekreterare för mötet.

7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare

På förslag av valberedningen valdes Lennart Pettersson och Ingvar Hasth till justeringsmän.

8. Hälsningar

Thure Petersson hälsade från Eiron Sundström, Mats Alexandersson, Hans-Ingvar Green och Ulf ”Ryssen” Eriksson. Lennart Pettersson hälsade från Alf Sandahl och Nils-Eric Palm. Claes-Erik Nordin hälsade från Rune Carlsson, Per-Olof Sarfwe och Olle Hansson. Lars Gustavsson hälsade från Björn Mattsson och Bo Lövstrand. Leif Hellsén hälsade från Ted Claesson, Karl Rapp och Bengt Nordin. Bo Nilvant hälsade från Benny Torstensson. Bosse Gustavsson hälsade från 16 st Stefaniter. Anita Karlsson hälsade från Henry Strand. Ryno Bärneskär hälsade från Olle Arnborg. Börje Lindberg hälsade från Lennart From. Bengt-Erich Åkerlund hälsade från Sten Andersson. Jupp Ripfel hälsade från Stig Blom. Eje Lundqvist hälsade från Bengt Höglund.

9. Medlemsnytt

Till ny medlem invaldes Lage Höglund, Birgitta Jansson, Johan Nyman och Ann Pettersson.

10. Verksamhet och ekonomisk berättelse

Mötets sekreterare föredrog verksamhetsberättelsen och Sören Permatz föredrog den ekonomiska berättelsen som mötet godkände, och kunde därmed läggas till handlingarna.

11. Revisionsberättelse

Gunnar Jonsson föredrog revisionsberättelsen som mötet godkände och lades till handlingarna.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På förslag av revisorerna beviljades styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhets året.

13. Val av styrelse

A. På förslag av valberedningen valdes Sören Permatz till ordförande för en tid av ett år.

B. Till styrelseledamöter förslog valberedningen omval av Paul Malmberg, och Bengt Ekblom för en tid av två år. Samt nyval på Lars Gustavsson för en tid av två år.

C. Till suppleanter omvaldes Ryno Bärneskär för en tid av två år. Samt fyllnadsval på ett år för Anders Björklund.

14. Val av Revisorer

På förslag av valberedningen valdes Sören Hellström för en tid av två år.

Till revisorssuppleant föreslog valberedningen Bengt Nordin för en tid av ett år.

15.Val av valberedning

Mötet beslutade omval av Leif Hellsén till ordförande Bosse Gustavsson och Owe Sundström att ingå i valberedningen för en tid av ett år.

16. Årsavgift för år 2017

Mötet beslöt att årsavgiften för år 2017 skall var 200 kronor. Samt för ständig medlem 2500 kronor.

17. Motioner och förslag från medlemmar

Till mötet förelåg inga förslag från medlemmarna.

18. Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen har inte några förslag till årsmötet.

19. Övriga frågor

Lars Gustavsson föreslog årsmötet att utse Thure Petersson till Sällskapets hedersordförande.

Mötet beslutade med acklamation att utse Thure Petersson till hedersordförande för Sällskapet.

20. Avslutning

Tell Hermanson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och överlämnade klubban till nyvalde ordförande Sören Permatz som tackade Tell för ett väl genomfört årsmöte. Samt kallade fram Ingrid och Thure Petersson för att överlämna en varsin blombukett som ett tack för allt arbete för Sällskapet. Och förklarade därpå årsmötet avslutat.

Uppsala 2015-11-08